KLÁVESY - KLÁVESOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE  

Všetky klávesové hudobné nástroje charakterizuje, spája spoločný fenomén klávesnica. Jedinečný fenomén klávesových hudobných nástrojov klávesnica je podstatná, najdôležitejšia časť hudobného nástroja pre hráčov a ich pedagógov. Je vstupnou bránou k hre na nástroj, je kľúčom a tajomstvom interpretačného umenia pedagogiky i didaktiky.

V praxi známe klávesové hudobné nástroje majú jedinečnú časť klávesnicu, ktorá ich charakterizuje a zároveň ďalšie podstatné komponenty, ktoré tieto nástroje diferencujú.

Píšťalový organ
1 Klávesnice (manuály) a pedál
2 Vzduchová technika
3 Píšťaly

Čembalo (spinet, virginal)
1 Klávesnice
2 Brnkacie tangenty
3 Struny

Klavír (pianíno)
1 Klávesnica (klaviatúra)
2 Kladivková mechanika
3 Struny

Harmónium
1 Klávesnica
2 Vzduchová mechanika
3 Jazýčky

Akordeón
1 Klávesnica
2 Vzduchový mech
3 Jazýčky

Keyboard (syntetizátor, digitálny organ a pianíno)
1 Klávesnica (klávesnice a pedál)
2 Elektrický zdroj
3 Generátor tónu (ROM)
4 Zosilňovač a reproduktor

Najstarší klávesový hudobný nástroj je antický, staroveký píšťalový organ, hydraulos. Bol zložený z vtedy populárnych samostatných dychových nástrojov "aulosov" do jedného celku, kolektívu. Vynálezca bol alexandrijský Grék Ktesibios v treťom storočí pred Kristom. Známy vynálezca automatov a mechanických strojov poháňaných vodným tokom. Prvou interpretkou na tento hydraulos bola vynálezcova žena Thais.

Staré klávesnice. Viaceré organové múzeá vystavujú reprodukciu nákresu prvých klaviatúr a pedálu stredovekého organu postaveného roku 1361 v Halberstadte. Staviteľ organu bol mních Nicolaus Faber s pomocníkmi a majster Conrad, výrobca píšťal. Správu o veľkom stredovekom organe v Halberstadte s nákresom manuálov a pedálu urobil muzikológ a skladateľ Michael Praetorius (1571-1621) v spise Syntagma musicum, II. časť De Organographia. Tvorca prvej pedálovej klávesnice sa uvádza aj holandský husliar Lodejwik van Vaelbeke. Jeho organ z roku 1379 má okrem manuálu aj pedál s 12 klávesmi. Nachádza sa vo Florencii.

Súčasná klávesnica je nám dobré známa z dennej praxe v hre na klavír, či pianíno. Poznáme aj prenosný klávesový hudobný nástroj, hrajúcu klávesnicu, keyboard ?

Najmladší klávesový hudobný nástroj nazvaný progresívnou anglickou terminológiou s významom klávesnica, panel s ovládacími prvkami, klaviatúra je keyboard [´ki:bo:d]. Význam slova "klávesnica - keyboard" je zaužívané aj pre pomenovanie klávesnice, príslušenstva počítača! 

Názov keyboard zahŕňa veľmi širokú paletu výrobkov. Od detských klávesových hudobných hračiek, cez klávesové syntetizátory a workstation až po 88 klávesové digitálne pianína. Tieto nové hudobné nástroje, digitálne počítače obohatili svet o nové poznanie. Každý digitálny keyboard, ktorý je vybavený zariadením MIDI (Musical Instruments Digital Interface) má komunikačný systém, ktorý ho spája so všetkými digitálnymi nástrojmi a prístrojmi, vymoženosťami elektrotechnického priemyslu a informačných technológií.

Vývoj el. hudobných nástrojov, začínal na princípe premeny elektrických vĺn na vlny zvukové. Elektrofonický hudobný nástroj. Ak sa na vznik zvuku využívajú rôzne elektróny, je výstižnejší názov elektronický hudobný nástroj. Iný, elektromagnetický princíp tvorenia tónu využíva americký výrobca Hammond.

Po druhej svetovej vojne rozvoj výroby integrovaných obvodov a polovodičov, umožnil využiť číslicovú, digitálnu techniku. Súčasné výrobky keyboard sú hudobné digitálne počítače.

Kvalitné digitálne klávesové hudobné nástroje majú niekoľko serióznych prednosti: Naladenie výšky tónov digitálneho nástroja je perfektne dokonalé, správna temperovaná chromatika v kalibrácií komorného a1 = 440 herzov. Pravidelná odborná údržba ladenia je bezpredmetná. Nástroj má možnosti výberu voľby ladenia v rôznych starších systémoch. Napríklad: Ladenie stredného tónu MEANTONE, alebo WERCKMEISTER, špecifické temperované ladenie pre organy v období baroka v Nemecku, pomenované po autorovi.

Pre kvalitný digitálny organ je jednoduchá možnosť zmeny farby tónu, intonácie, z barokovej na romantickú intonáciu. Pri píšťalovom organe to znamená mať dvojnásobok píšťal. Bohatá dispozícia registrov digitálneho organu neovplyvňuje veľkosť plochy nástroja. Pri píšťalovom organe s určitým väčším počtom registrov sa vyžaduje adekvátne veľký zastavaný priestor. Takéto malé digitálne organy sú jedinečnou učebnou pomôckou v škole a vynikajúcim hudobným nástrojom doma v byte.

Oddelenie klávesových hudobných nástrojov na základných umeleckých školách (ZUŠ) môžeme rozšíriť talentovanými pedagógmi vyučujúcimi hru na klavír, aj o "vyučovanie hry na organ". Takéto oddelenie už má ZUŠ v Senici nad Myjavou, ZUŠ v Nitre, ZUŠ v Prešove,  ZUŠ v Spišskej Novej Vsi a ďalšie. Dôkaz, že poznáme súčasne možnosti nových klávesových hudobných nástrojov, resp. klávesových učebných pomôcok v praxi.

Podľa ochoty, schopnosti a osobnosti pedagógov umeleckého školstva vieme obohatiť vyučovací proces o odborné používanie nových informačných pomôcok, technológií, médií, najmä pri vyučovaní teoretických predmetov. Úspech zaznamenala pri vyučovaní hudobnej teórie s pomocou výpočtovej techniky ZUŠ v Michalovciach.

Vieme čo ešte nové prináša kybernetika, nové informačné technológie, hudobný priemysel pre hudobné školstvo? Hudobná škola YAMAHA, hudobná škola ROLAND? Internet: http://yamaha.com/musiced/newmusiced  

Súčasnosť je aj notácia, univerzálny fenomén. V hudobnom svete univerzálna notácia zahŕňa "celú hudobnú teóriu", tak ako fenomén klávesnica zahŕňa všetky "klávesové hudobné nástroje". Využívame notáciu, symbol hudobnej teórie aj s pomocou použitia výpočtovej techniky, hudobného softvéru? Napríklad: "FINALE, POČÍTAČOVÁ NOTÁCIA", hudobný softvér darovaný pre české školstvo v rámci projektu JEP, americkou firmou Coda Music Technology? www.codamusic.com/coda/ Protagonista v ČR: musicology@ffnw.upol.cz  Prípadne jednoduchší anglický notačný softvér SIBELIUS? www.sibelius.com      

Hudobná prax žiada neustále sebavzdelávanie. Naša tvorivá prax sú kroky poznávania. Ak nepoznáme súčasnosť nemôžme predvídať budúcnosť. Budúcnosť bude určite nadväzovať na súčasnosť. To je základný, podstatný, nekonečný motív a pracovná náplň odborných pedagogických koncesií a trvalá aktívna činnosť učiteľa hudby.

V tvorivej umeleckej škole žiak má možnosť, skôr pochopiť sám seba, aby žil a tešil sa z denných radostí, aby cez hudobné umenie spoznal "tajomstvo umenia a krásu života". Rozpoznal obraz sveta a svoje miesto v ňom.

Rastislav M. Pavelka                                                Konferencia NITRA 2001